Arrival of Alien

සිසුන් ලෙඩ වුණේ පිටසක්වළ ප්‍රහාරයකින්ද?

මෙම ලිපිය 2012 නොවැම්බර් 25 වැනිදා ඉරිදා රන්දිව ජාතික පුවත්පතේ පලවු ලිපියකි.

අප මහා බු දුරජාණන් වහන් සේ සාමාන්‍ය මිනි සු න් නොසෙවිය යු තු කරුණු කි හි පයක් පෙන් වා දුන් සේ ක.  විශ් වය පි ළි බඳ සෙවීමටද උත් සහ නොගත යු ත් තක් ලෙස බු දුරජාණන් වහන් සේ පෙන් වා දුන් හ.

එයට හේ තු වක් ඇත. සාමාන්‍ය මනසකි න් විශ් වය තු ළ සි දුවන මහා සංසි ද් ධීන් තේ රුම් ගැනී මට උත් සහ ගතහොත් ඔහු පි ස් සකු බවට පත් වීම හැර වෙනත් තලයකට නොයනු ඇත. එයට හේ තු වනු යේ විශ් වය තු ළ සි දුවන බොහෝ දේ සාමාන්‍ය මනසකට
තේ රුම්ගත නොහැකි වීමයි .

බු දුදහම තු ළ එලෙස පවසද් දී වේදය තු ළ එයට වඩා වෙනස් මතයක් සඳහන් වෙයි .

‘ශණවස් තු විශ් වෙ අමෘතස්‍ය පු ත්‍ර ’

යජූ ර් වේදය

අමරණී යත් වය උරුමකර ගත් පු ත්‍ර යෙණි විශ් ව ධර්මය ශ්‍ර වණය කරන් න.

හෙළ පොළොව තු ළ ලි යැවු ණු වේදය පසු කාලී නව ඉන් දියාවට ගි යද ඒ තු ළ ලි යැවු ණු ජ්‍යොති ෂ්‍යය යනු විශ් ව කි යවීමකි . එයද සාමාන්‍ය මනසක් හරහා කළ නොහැක් කකි . බොහෝ ජ්‍යොති ෂ්‍යයවේදීන් ගේ අනාවැකි නි වැරැදි නොවීමට හේ තු වනු යේ ද එයයි .

සාමාන්‍ය මනසකට විශ් වය තේ රුම්ගත නොහැක් කා සේ ම ජ්‍යොති ෂ්‍යය නම් විශ් වීය දහමද තේ රුම්ගත නොහැකි ය. කේ න් දරයක කොටු දොළසක් ග්‍ර හයි න් නමදෙනෙක් හරහා ජන් මියෙකු ගේ ජීවිතය නි වැරැදිව විග්‍ර හ කි රීම පහසු කාර්යයක් නොවේ.

එසේ ම ලෝ කායතන ජ්‍යෙති ෂ්‍ය හරහා රට රටවල තත් ත් වයන් සහ සි දුවීම් විග්‍රහ කි රීම එයටත් එහා ගි ය අපහසු කාර්යයකි .
කු ම්භ ලග් න ලංකාවේ කේ න් ද්‍ර සටහන තු ළ ගැටලුකාරී ග්‍ර හ පි හි ටීම් කි ්‍ර යාත් මක වන මොහොතක විශ් වීය කි ්‍ර යාකාරීත් වයේ බලපෑම්ද ලංකා දෙරණ මතට කි ්‍ර යාත් මක වෙමින් පවතී .

මේ හේ තු වෙන් මෙම විශ් වීය බලපෑම පි ළි බඳව මෙවර ලි පි ය හරහා කතා කි රීමට අදහස් කළෙමු .

2012 නොවැම්බර් 11 වැනි ඉරිදා තරු වළල් ලේ ප්‍ර ධාන ලි පි ය වූ ‘සූ ර්යග්‍ර හණයෙන් පෘථිවියටම බලපෑම්’ලි පි ය තු ළ පි ටසක් වළ යානා දෙකක් පැමිණී ම හා ඒ හරහා පෘථිවියට සි දුවන පහර දීමක් පි ළි බඳ අනාවැකි යක් පැවසු වෙමු .

දින කි හි පයක් ඉක් ම යන් නට ප්‍ර ථම එම අනාවැකි ය සනාථ කරමින් ලංකාවේ ප්‍ර දේ ශ කි හි පයකට රතු වැස් සක් ඇද හැළුණි . පර්යේ ෂකයෝ එය පි ටසක් වළි න් ආ පහරදීමක් ලෙස අර්ථකථනය කළහ. එනම් තරු වළල් ලෙන් කි යූ එම අනාවැකි යද
සත්‍ය වීමය.

එහෙත් රතු වැස් ස යනු පි ටසක් වළ පහරදීමක් නොවේ යැයි අපි වගකී මෙන් යු තු ව ප්‍ර කාශ කරන් නෙමු . එය යානාවේ හා අප අවට වායු ගෝ ලයේ ක්‍ර ි යාකාරිත් වය හේ තු වෙන් සි දුවන ප්‍ර ති ක්‍ර ි යාවක ප්‍ර ති ඵලයක් ලෙස ඇති වූ වකි . එය පහරදීමක් නොවූ වත් යම් පහරදීමක් යැයි අනු මාන කළ හැකි සි දුවීමක් ක්‍ර ි යාත් මක වෙමින් පවතී .

එය ඇරඹු ණේ ඔක් තෝ බර් 30 වැනි දාට ආසන්න කාලයකදීය. පෘථිවිය තු ළට යානාවක් ඇතු ළු වනු යේ මේ කාලවකවානු ව තු ළදීය.

මෙසේ ඇතු ළුවූ යානාවක් විසි න් ලංකාවේ කඳුකරයේ රිවස් ටන් (පි ටවල පතන) අධිසංවේදී කලාපයක් ලෙස වෙන් කොට ඇති  ප්‍රදේ ශයට උරග ගණයට අයත් තලගොයි සි රුරුවලට සමාන සි රුරු සහ බළල් පෙනු මකට සමාන මු හු ණු සහි ත සතු න් හයදෙනකු මු දා හරිනු ලැබු ණි .

මෙම සි දුවීම අධිමානසි ක ශක් තී න් හරහා හඳුනා නොගත් ආකාශ වස් තූ න් ගවේෂණය කරනු ලබන බොහෝ පි රිසකට
මානසි ක ශක් තී න් හරහා දැක ගැනී මට ලැබු ණි .

මු ල් සති ය තු ළ මෙම ජීවීන් මු දා හැරියේ කු මන කාරණාවක් උදෙසාදැයි අවබෝ ධ කර ගැනී මට නොහැකි වු වත් එය අපට සි දුකළ යම් පහරදීමක මු ල් අවස් ථාවක් ලෙස අද වනවිට තේ රුම් යමින් පවතී .

එයට හේ තු වනු යේ එම සතු න් හයදෙනා විසි න් ඉතා කු ඩා පැටවු න් කෝ ටි ගාණක් බිහි කි රීමයි . මෙම පැටවු න් ඉතා සි යු ම් මකු ළු පෙනු මකි න් යු ක් තය. මෙහි ගැටලුව වනු යේ කෝ ටි ගණනි න් බිහි වන මෙම සතු න් සු ළඟේ ගසාගෙන ගොස් රට පු රා ව්‍යාප් තවීමයි .

පසු ගි ය දින කි හි පය තු ළ මාතලේ , ගම්පොල, නු වර ප්‍ර දේ ශ ආශ්‍ර ි තව පාසල් ළමු න් එක් වරම රෝ ගී වීමට බොහෝ විට හේ තු වන් නට ඇත් තේ මෙම සු ළං ප්‍ර වාහය හරහා ව්‍යාප් ත වන ඇසට නොපෙනෙන මෙම ජීවී විශේ ් ෂය විය යු තු ය. අපට හැඟෙන පරිදි මෙය පි ටසක් වළ ජීවීන් විසි න් කරනු ලබන පහරදීමක මු ල් අවස් ථාවකි .

මෙය ජ්‍යොති ෂ්‍යය පි ටු වක් බැවින් මෙම ලි පි ය තු ළි න් පි ටසක් වළ ජීවීන් ගේ සම්පූ ර්ණ ක්‍ර ි යාකාරිත් වය ගැන කතා කි රීමට අවකාශයක් නැතත් ඔවු න් මෙම ජීවී ව්‍යාප් ති ය උදෙසා අප රට තෝ රා ගැනී මට ප්‍ර බල හේ තු වක් ඇති බැවින් ඒ පි ළි බඳ අප කතා කළ යු තු ව ඇත.

රිවස් ටන් යනු පෘථිවියේ මධ්‍ය ලක් ෂ්‍යය ඉතා ආසන් නව පි හි ටි සකි ්‍ර ය මට්ටමේ සක් වළ දොරටු වක් පි හි ටි ස් ථානයකි . එසේ ම මෙම ස් ථානයේ සි ට ලෝ කයේ සෑම ස් ථානයකටම තරංග නි කු ත් කි රීමේ සහ ස් ථානගත කි රීමේ හැකි යාව පවතී .

රිවස් ටන් ආසන් නයේ පි හි ටි මානි ගල යනු ප්‍ර බල මට්ටමේ සක් වළ දොරටු වකි . මෙම ගලේ පි හි ටීම මෙම ආකාරයෙන් ම පේ රුවල පි හි ටි ප්‍ර සි ද් ධ සක් වළ දොරටු වේද දැකගත හැකි වේ.

අප කළ අධ්‍යයනයන් වලදී අපට හැඟෙනු යේ මානි ගල පි හි ටි සක් වළ දොරටු ව ප්‍ර ථමයෙන් ම පි හි ට වූ වක් බවකි . පි ටසක් වළ ජිවීන් තම ව්‍යාප් තී න් උදෙසා රිවස් ටන් තෝ රාගැනී මට හේ තු වන කාරණාව මෙයයි .

අනෙක් කාරණාව වනු යේ පාසල් ආශි ්‍ර තව මෙම රෝ ග කාරකයන් ව්‍යාප් ත වීම උදෙසා හේ තු වන සාධකය වනු යේ පාසල් ආශි ්‍ර තව ඉතා විශාල හි ස් භූ මි පැවතී ම හරහා සු ළං ප්‍ර වාහ පහසු වෙන් නි ර්මාණය වීමට අවකාශ ලැබීමයි . මෙම ක් ෂු ද්‍රජීවි ව්‍යාප් ති ය සි දුවනු යේ හි ස් අවකාශයන් තු ළ සි දුවන වාසු ළි හරහා වීමය. පාසල් වල විශාල කී ්‍ර ඩාංගණ පැවතීම හේ තු වෙන් මෙය පහසු වෙන් ව්‍යාප් තවීමේ අවදානම මතු වේ.

කෙසේ වෙතත් ඉදිරි කාලය තු ළ හඳුනාගත නොහැකි රෝ ගී රැල් ලක් රට පු රා ව්‍යාප් ත වීමේ දැඩි අවධානයක් පවති න බව අවධාරණයෙන් යු තු ව අපි ප්‍ර කාශ කරන් නෙමු .

මේ දිනවල පොදුවේ ගත් කල සෑම නි වසක් තු ළම බොහෝ පී ඩාකාරී තත් ත් වයන් ක්‍ර ි යාත් මක වෙමින් පවති න බව පෙනී යයි . එයට හේ තු ලෙස දේ ශපාලනි ක කාරණා මතු කර දැක් වු වද මෙහි දී සි දුවනු යේ පොදු විශ් වීය සංසි ද් ධියක් බව පසු ගි ය ලි පි කි හි පය හරහා විවිධ පැති ඔස් සේ අපි විග්‍ර හ කළෙමු .

ජ්‍යොති ෂ්‍යය හා විශ් ව න්‍යායයන් ඔස් සේ අප මෙම සි දුවීම පි ළි බඳ විග්‍ර හ කරන විට පෙනී යන කරුණක් වනු යේ විශ් වය තු ළ තලයන් ගේ වෙනස් කම් සි දුවන සෑම මොහොතකම මෙවන් අර්බු දකාරී පසු බිමක් ලෝ කය පු රාම නි ර්මාණය වීමයි .

තලයන් ගේ වෙනස් වීම යනු අප ගමන් කරනා කක් ෂය මෙන් ම සමස් ත සෞරග්‍ර හ මණ් ඩලයේ ම ගමන් මාර්ගවල සි දුවන වෙනසයි . මෙය ඔබට තවත් අනාවැකි යක් වනු ඇත.

ඉතා නු දුරු දිනකදී ලෝ ක විද් වතු න් විසි න් පෘථිවි ගමන් මඟේ සහ පෘථිවි ඇලයේ වෙනසක් සි දුව ඇතැයි ප්‍ර කාශ කරනු ඇත. එම වෙනස ක්‍ර ි යාත් මක වෙමින් පවති න මෙම කාල සී මාව තු ළ ලෝ කය පු රා තේ රුම්ගත නොහැකි බොහෝ සි දුවීම් මෙන් ම ගැටලුකාරී තත් ත් වයක් ක්‍ර ි යාත් මක වනු ඇත. ලෙඩ රෝ ග, සබඳතා බිඳවැටීම මෙන් ම මිනි ස් මනස තු ළ නි රන් තරව
සි දුවන චංචල භාවයන් මේ හරහා වර්ධනය වීම සි දුවෙයි .

පෘථිවි තලයන් නැතහොත් පෘථිවියේ ගමන් මඟ යළි ස් ථාවර වීමත් සමග මෙම ගැටලුකාරී කාල සී මාව නි මාවට පත් වීම සි දුවෙයි .
ඒ හරහා ඔක් තෝ බර් සි ට ක්‍ර ි යාත් මක වෙමින් පවති න අර්බු දකාරී සමාජයී ය හා පාරිසරික තත් ත් වයන් සු බ අතට පරිවර්තනය වීම සි දුවෙයි .

ජ්‍යොති ෂ්‍යය පදනමක් තු ළි න් මෙම සි දුවීම් විග්‍ර හ කළ හැකි වු වත් සැබෑ ජ්‍යොති ෂ්‍යය වේදියාගේ වගකී ම වනු යේ
ඇත් ත ඇති සැටියෙන් පැවසී මය. මේ ලි පි ය තු ළි න් ඉටු වූ යේ ද එම කාර්යයයි . එබැවින් මෙය කලබල වීමක් හෝ යානා සොයා යා යු තු මොහොති ක් නොව ඉතා කල් පනාකාරීව කටයු තු කළ යු තු මොහොතක

 

දීක්ෂා ගුරු

කාංචන මනමේන්ද්‍ර

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »

You cannot copy content of this page

Reviews

Reviews
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x