හෙළ නාමකරණය

ඔබේ දුවට පුතාට යෙදු නම සුභමදැයි ඔබම බලන්න

අළුත උපන් දරුවකුගේ වේලාපත්කඩයට අනුව අතැම්හු ලග්නයටද ඇතැම්හු දිනයටද ඇතැම්හු නැකතටද ඇතැම්හු පාදයටද නාමක්‍ෂර සපයා දෙති.  එහෙත් නිවරදිම ක‍්‍රමය මෙය නොවේ යැයි ඔබ නොදන්නවා විය යුතුය . එය කෙසේ වෙතත් ලබා දුන් නාමක්‍ෂර මුල් කොට තම දරුවාට යෙදු නම සුභමදැයි කියා ඔබට විස්වාසද ?

නමක් පට බැදීම යනු ඉතා ගැඹුරු ශාස්ත්‍රීය කරුණකි. එම නමට සුභ ගණ බන්ධනයක් මෙන්ම බලවත් සීහුමක් පැවතීය යුතුය. ඔබ ඔබේ දරුවා රජෙකු කරන්නට වෙර දරද්දී වැඩි පුරම කියවෙන නාමයෙන් දෙන බලය කම්කරුවෙකු හා සමනම් ඔබේ බලාපොරොත්තු බිද වැටෙනු ඇත.

පහතින් දක්වා ඇත්තේ ගණය සුභවු බලයෙන් දුබල වු නාමයන්ය .

හෙල දරුවෙකුට නමක් පට බදින්නට පෙර එම අක්ෂරය හා ගණය ගැන පමණක් නොව නාමයේ බලවත් බව පිලිබදව වැඩි අවධානය යොමු කරන්න . නැතහොත් ඔබේ දරුවා රජෙකු කිරීමේ සිහිනය සිහිනයක්ම වනු ඇත.

නාම පට බන්ධනය යනු සුභ අකුරකින් සුභ ගණයකින් නමක් තැනීමට වඩා ගැඹුරු වු ශාස්ත්‍රීය කරුණකි.

Sinhala NameMeaning
අචිර
අජිත්
අදින්තන්
අදීත්යන්
අදීපම්
අද්මිණ
අනුපම්
අනුෂ්ක
අමයුරු
අමායන්
අමිත
අමීෂාන්
අමේයන්
අයුත
අරෝෂන්
අසිත
අස්විද
ආමිෂආසිරි
ඉන්දික
ඉන්දුල
ඉන්දුල
ඊසර
එනුක

එනුක
එනුර
එනුර
එනුෂ
එනුෂ

එෂ්මිත
ඔනිතු
ඔමයුරු
ඔමිත
ඔමිල
ඔලිවර්
ඕජන
ඕලිත
ඕෂධ
ඕෂධ
කුංජන
කෙම්සර
කේතක
කේතක
කේමිත
කේසත
කේසර
කෝමල
කෝසල
ගෝපික
ගෝෂික
චතිර
චනුල
චනුෂක
චන්දුල
චමුදිත
චෙනුර
චේනක
ජයමිණ
ජලිත
ජලින

ජෙනුර
ඩුමිත
ඩොනිල
තානුර
තේනුල
දනිරු
දන්දුල
දමයුරු
දම්සර
දම්සිත්
දර්ශන
දසිත
දැමිර
දිණකර
දිනියුරු
දිනිරු
දිනුල
දීපක
දීපන
දෙව්දුනු
දෙව්සත
දේශිත
ධාරක
නදන
නයන
නරසි
නවිරු
නිඛිල
නිසකර
නෙතිල
නෙත්මිණ
පිණිත
පින්සර
පුන්සිසිපුෂ්පික
පූජන
පූජන
පූර්ණක
ප්‍රබුද්ධ
බරත
බිසර
බුද්ධිම
බුවනක
බෝනුක
භරත
භාරත
භාරත
භාවක
භාෂිත
භීෂ්මක
භූපති
භූෂණ
මනුක

මන්දුල
මහිම
මහිරු
මහිරු
මිතිල
මින්තරු
මින්දුල
මියුර
මිහිත
මුර්තික
මෙත්දිනු


මෙත්නිල

මෙත්සර

මෙහෙජ
මේකල
මෝදිත
මෝෂිත
මෝහන
රමික
ලක්මුතු
ලක්ෂිත
ලමිතු
ලලන
ලාලන
ලිනුක
ලිවිණ
ලෝලිත
ලෝහිත
වාගිෂ
වාසන
වාසුක

වාසුබ
විදුනිත
විදුෂ
විනුමිත
විනුවර
වීරමන
වෙනුජ
වෙනුර
වෙනුර
වෙනුල
ශංකර
ශාරද
ශාලුක
ෂිධර

ෂෙනිත
ෂෙනුක
සත්සර
සනුක
සන්දුල
සඳයුරු
සමිත
සසිත
සස්රුක
සෙතික
සෙනිජ
සේමිණ
හිමකර
හිරුෂ

1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »

You cannot copy content of this page

Reviews

Reviews
Close
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x