අනාවැකි

දීක්ෂා ගුරුවරයා යනු දකින දෙකින් ඔබ්බෙහි වු නොදකින දෙය දකින්නාය.

දෙනෙතින් දකින ලෝකයට වඩා මනසින් දකින ලෝකය සුවිසුල්ය.

මේ සියලු අනාවැකි සත්‍ය වීම උදෙසා හේතුවනුයේ එ දැකීමේ සුවිසල් බවයි.

Translate »

You cannot copy content of this page

Reviews

Reviews
Close